Nhà Sản phẩmTổng hợp Nucleolus Rna

Tổng hợp Nucleolus Rna

(9)
CELLFREE 450 μg RNA khai thác RNA Tinh chế Nucleolus Rna Tổng hợp

CELLFREE 450 μg RNA khai thác RNA Tinh chế Nucleolus Rna Tổng hợp

Giới thiệu CELLFREE cung cấp dịch vụ trích xuất RNA để bổ sung cho các dịch vụ genomic được thiết l...

qRT-PCR Western Blot ShRNA Mã hóa Vector Rna Giao thoa gen im lặng

qRT-PCR Western Blot ShRNA Mã hóa Vector Rna Giao thoa gen im lặng

Giới thiệu RNA Interference (RNAi) là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để điều chỉnh hiệu quả biểu ...

Xây dựng Rnai Vector Biểu thức giao thoa Rna Vectơ Nucleolus Tổng hợp Rna

Xây dựng Rnai Vector Biểu thức giao thoa Rna Vectơ Nucleolus Tổng hợp Rna

Giới thiệu Sự can thiệp RNA (RNAi) là một quá trình đã được tìm thấy trong tất cả các tế bào sống.Cơ ...

4 μg Xây dựng Vector MiRNA Lyophilized Plasmid RNAi Vector Xây dựng

4 μg Xây dựng Vector MiRNA Lyophilized Plasmid RNAi Vector Xây dựng

Giới thiệu MicroRNA (miRNA) là một loại RNA không mã hóa điều chỉnh sự biểu hiện gen bằng các RNA ...

ShRNA Vector RNAi Vector Xây dựng Nucleolus Rna Tổng hợp

ShRNA Vector RNAi Vector Xây dựng Nucleolus Rna Tổng hợp

Giới thiệu Trong nhân bản phân tử, vectơ là một phân tử DNA được sử dụng làm phương tiện để mang vật ...

1 mg LncRNA Tổng hợp Định dạng đông khô Định dạng RNA dài Tổng hợp

1 mg LncRNA Tổng hợp Định dạng đông khô Định dạng RNA dài Tổng hợp

Giới thiệu Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ liên quan đến chỉnh sửa gen, cấu trúc và ...

Ức chế MiRNA MiRNA Bắt chước MiRNA Agomir Antagomir Mirna Kiểm soát tiêu cực MiRNA Tổng hợp

Ức chế MiRNA MiRNA Bắt chước MiRNA Agomir Antagomir Mirna Kiểm soát tiêu cực MiRNA Tổng hợp

CELLFREE cung cấp một loạt các dịch vụ tổng hợp miRNA chất lượng cao, bao gồm các chất ức chế / bắt ...

HPLC Tinh chế SiRNA Tổng hợp Nucleolus Rna Tổng hợp

HPLC Tinh chế SiRNA Tổng hợp Nucleolus Rna Tổng hợp

Giới thiệu RNA đã được sử dụng rộng rãi trong phân tích chức năng gen, nghiên cứu và phát triển trị ...

1 μg RNA Trình tự tổng hợp RNA Nucleolus

1 μg RNA Trình tự tổng hợp RNA Nucleolus

Trình tự RNA (RNA-Seq) đang cách mạng hóa nghiên cứu về phiên mã.Một công cụ rất nhạy và chính xác đ...

Page 1 of 1